ANBI

 

 

Stichting Dierenwelzijn Ierland is sinds haar oprichting in 2010 een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

 

Vanaf 1 januari 2014 gelden er nieuwe voorwaarden en verplichtingen voor een ANBI.

Dit betekent ondermeer dat een ANBI de onderstaande informatie en haar financiële verantwoording moet publiceren op internet.

 

RSIN / fiscaal nummer: 8227 93 155

 

Kamer van Koophandel: Inschrijfnummer 505 34 580 sinds 5 augustus 2010

 

Naam: Stichting Dierenwelzijn Ierland

 

Doelstelling:

 

 • Het bevorderen van het welzijn van dieren in Ierland.
 • Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
 • De Stichting heeft geen winstoogmerk.

 

Bestuur:

 • Voorzitter, Bert Plomp
 • Secretaris, Florence Plomp
 • Bestuurslid, Toekirah Karto
 • Penningmeester, Cynthia Kartodimedjo

 

Beloningsbeleid:

 • De Stichting werkt met vrijwilligers en heeft geen personeel in dienst.
 • De bestuurders zijn vrijwilligers en ontvangen geen vergoeding of beloning voor de door hen in de uitoefening van hun functie verrichte werkzaamheden.
 • Voor zover de bestuursleden kosten maken, zoals reiskosten of porti, dan dragen zij die zelf.

 

Beleidsplan:

De Stichting wil bijdragen aan de verdere verbetering van het welzijn van dieren in Ierland.

 

Dit doet zij door:

 • Opvang en verzorging van verwaarloosde dieren.
 • Financiële ondersteuning te bieden aan andere organisaties die actief zijn op het gebied van dierenwelzijn.
 • Beschikbare gelden zullen in eerste instantie besteed worden aan de opvang van dieren, de voeding en verzorging van deze dieren en in tweede instantie

aan andere organisaties als hiervoor vermeld.

 • Het beleid is niet gericht op het creëren c.q. uitbreiden van vermogen.

 

De Stichting is in 2010 opgericht en steunt vooralsnog uitsluitend op de giften en diensten beschikbaar gesteld door haar bestuursleden,

hun familie, vrienden en kennissen.

 

BALANS per 31 DECEMBER 2017

 

2017

 

 

nihil

 

 

€ 2.597

 

 

€ 2.597

 

2016

 

 

nihil

 

 

€ 1.757

 

 

€ 1.757

 

PASSIVA

 

 

Eigen Vermogen

 

 

 

 

 

TOTAAL

 

2017

 

 

€ 2.597

 

 

 

 

 

€ 2.597

 

2016

 

 

€ 1.757

 

 

 

 

 

€ 1.757

 

ACTIVA

 

Vaste activa:

Oprichtingskosten

 

Vlottende activa:

Banksaldo

 

TOTAAL

 

 

Toelichting op de balans: De oprichtingskosten zijn over een periode van 5 jaar afgeschreven.

 

 

 

STAAT van BATEN en LASTEN 2017

 

 

BATEN

 

Donaties bestuursleden

Donaties derden

Opbrengst boek

 

 

 

 

 

TOTAAL BATEN

 

 

 

 

 

 

 

€ 1.800

€ 50

€ 200

 

 

 

 

 

€ 2.050

 

 

LASTEN

 

Afschrijving oprichtingskosten

Bankkosten

Dierenarts

Donaties aan ISPCA

Diverse kosten

 

 

 

TOTAAL LASTEN

 

 

Resultaat Baten minus Lasten

 

 

 

 

€ 0

€ 110

€ 600

€ 500

€ 0

 

 

 

€ 1.210

 

 

€ 840 +

 

EIGEN VERMOGEN 2017

 

2016 - Eigen vermogen

2017 - Baten minus Lasten

 

 

2017 - Eigen vermogen

 

 

 

€ 1.757

€ 840 +

 

€ 2.597