Stichting

Dierenwelzijn

Ierland


S D IStichting Dierenwelzijn Ierland is sinds haar oprichting in 2010 een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).


Vanaf 1 januari 2014 gelden er nieuwe voorwaarden en verplichtingen voor een ANBI.

Dit betekent ondermeer dat een ANBI de onderstaande informatie en haar financiële verantwoording moet publiceren op internet.


RSIN / fiscaal nummer: 8227 93 155


Kamer van Koophandel: Inschrijfnummer 505 34 580 sinds 5 augustus 2010


Naam: Stichting Dierenwelzijn Ierland


Doelstelling:


 • Het bevorderen van het welzijn van dieren in Ierland.
 • Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
 • De Stichting heeft geen winstoogmerk.


Bestuur:

 • Voorzitter Bert Plomp
 • Secretaris Florence Plomp
 • Bestuurslid Toekirah Karto
 • Penningmeester Cynthia Kartodimedjo


Beloningsbeleid:

 • De Stichting werkt met vrijwilligers en heeft geen personeel in dienst.
 • De bestuurders zijn vrijwilligers en ontvangen geen vergoeding of beloning voor de door hen in de uitoefening van hun functie verrichte werkzaamheden.
 • Voor zover de bestuursleden kosten maken, zoals reiskosten of porti, dan dragen zij die zelf.


Beleidsplan:

De Stichting wil bijdragen aan de verdere verbetering van het welzijn van dieren in Ierland.


Dit doet zij door:

 • Opvang en verzorging van verwaarloosde dieren.
 • Financiële ondersteuning te bieden aan andere organisaties die actief zijn op het gebied van dierenwelzijn.
 • Beschikbare gelden zullen in eerste instantie besteed worden aan de opvang van dieren, de voeding en verzorging van deze dieren en in tweede instantie

aan andere organisaties als hiervoor vermeld.

 • Het beleid is niet gericht op het creëren c.q. uitbreiden van vermogen.


De Stichting is in 2010 opgericht en steunt vooralsnog uitsluitend op de giften en diensten beschikbaar gesteld door haar bestuursleden,

hun familie, vrienden en kennissen.


BALANS per 31 DECEMBER 2018

2018


€  3.390€  3.390


2017


€  2.597€  2.597


PASSIVA


Eigen VermogenTOTAAL


2018


€  3.390€  3.390


2017


€  2.597€  2.597


ACTIVA


Banksaldo                             


TOTAAL


STAAT van BATEN en LASTEN 2018

€  2.000

€  2.000LASTEN


Dierenarts

Donaties aan ISPCA

Diverse kostenTOTAAL LASTEN


Resultaat Baten minus Lasten

       €       615

       €       500

       €         92

      


€   1.207


    €    793 +   


EIGEN VERMOGEN 2018


2017 - Eigen vermogen

2018 - Baten minus Lasten


2018 - Eigen vermogen
€  2.597

€     793 +

 

€  3.390BATEN


Donaties bestuur

TOTAAL BATEN