ANBI

 ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling:

 • ANBI: sinds de oprichting in 2010.
 • Naam: Stichting Dierenwelzijn Ierland.
 • RSIN / fiscaal nummer: 8227 93 155.
 • Kamer van Koophandel: 505 34 580.

DOEL:

 • Het bevorderen van het welzijn van dieren in Ierland.
 • Het organiseren van een dierenopvang in Ierland.
 • Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
 • De Stichting heeft geen winstoogmerk.

BELONING:

 • De Stichting werkt met vrijwilligers en heeft geen personeel in dienst.
 • De bestuurders zijn vrijwilligers en ontvangen geen vergoeding of beloning voor de door hen in de uitoefening van hun functie verrichte werkzaamheden.
 • Voor zover de bestuursleden kosten maken, zoals reiskosten of porti, dan dragen zij die zelf.

BELEID:

 • Opvang en verzorging van verwaarloosde dieren.
 • Financiële ondersteuning bieden aan organisaties die actief zijn op het gebied van dierenwelzijn.
 • Beschikbare gelden zullen in eerste instantie besteed worden aan de opvang van dieren, de voeding en verzorging van deze dieren.
 • Beschikbare gelden zullen in tweede instantie besteed worden aan organisaties als hiervoor vermeld.
 • Het beleid is niet gericht op het creëren c.q. uitbreiden van vermogen.

BESTUUR:

 • Voorzitter A. Plomp.
 • Secretaris F. Plomp.
 • Bestuurslid T. Karto.
 • Penningmeester C. Kartodimedjo.

FINANCIËLE VERANTWOORDING: